Coronavirus a devenit o criză globală cu implicații individuale, societale, economice, politice și, deși nu încă evidente, geopolitice. Criza este încă departe de a fi limitată și, mai ales, înțeleasă în toate dimensiunile și implicațiile ei. Guvernele naționale și instituțiile internaționale sunt în acest moment preocupate, pe bună dreptate, să stopeze răspândirea epidemiei și să limiteze efectele acesteia în plan medical. Este foarte important, însă, să fie gândite, discutate și implementate măsuri pe termen mediu care să micșoreze impactul fenomenului Coronavirus în toate celelalte dimensiuni și la toate nivelurile. Astfel:

La nivel național:

  • România este țara europeană cu cel mai mare număr de cetățeni care muncesc în alte țări din UE, mai ales Italia. Dincolo de măsurile imediate care privesc limitarea răspândirii COVID-19 de către românii care, fie pentru sărbători, fie de frica virusului, se întorc acasă, există un aspect economic important. Românii care muncesc în Italia, dar și în alte țări europene, trimit acasă remiteri substanțiale, importante la nivel economic național, dar mai ales la nivel social. Scăderea inevitabilă a acestor remitențe, cu atât mai drastică cu cât criza se acutizează, va avea și acest impact social, încă necalculat dar care merită atenția autorităților.
  • Coronavirus are un impact destabilizator major afectând securitatea națională, în sensul ei modern și larg, care transcede aspectele strict militare. CSAT ar trebui să analizeze și să recomande soluții pentru conținerea acestei crize, cu precădere în perioada sărbătorilor pascale, dar și pe termen mediu.
  • În orice criză există o oportunitate. Instituțiile și companiile, atât private cât și de stat, au ocazia să testeze în această perioada munca de acasă a celor angajați ale căror responsabilități o permit. După limitarea crizei se recomandă reanalizarea gradului de digitalizare al României și adoptarea de măsuri pentru creșterea acestuia, nu numai pentru evitarea eventualelor viitoare epidemii.

La nivel european:

  • În mod evident întreaga economie globală este afectată de fenomenul Coronavirus, cu producții încetinite, comerț îngreunat, tranzacții financiare descurajate. Economia Uniunii Europene va avea și ea de suferit, dar unele țări vor fi mai afectate decât altele. În spiritul coeziunii europene, în care unii încă mai credem, dar și, pragmatic, pentru a limita efectele economice negative ale epidemiei, se impune crearea unui Fond European de Urgență pentru a sprijini economiile și sistemele medicale grav afectate de Coronavirus. Comisia Europeană va analiza săptămâna viitoare, la reuniunea miniștrilor de finanțe, măsuri pentru protejarea mediului de business, inclusiv folosirea ajutorului de stat “în situații excepționale”, iar crearea unui Fond European de Urgență ar permite aplicarea unor astfel de măsuri în mod strategic, la nivel european. 

Dar cel mai important:

  • Epidemia cu Coronavirus este incontestabil serioasă și cu mare potențial destabilizator. Dincolo de această realitate, Coronavirus este o criză informațională de proporții mondiale, posibilă ușurinței cu care informația circulă în zilele noastre și, mai ales, lipsei de educație informațională la nivel mondial. În afara aspectelor obiective ale crizei, populația este subiectul și victima unui număr foarte mare de informații în flux continuu, unele false, altele adevărate, cele mai multe pur și simplu inutile, flux care contribuie la exacerbarea dimensiunilor problemei, la creșterea sentimentului de nesiguranță personală și, ca efect final, la crearea panicii. Această criză va fi fost inutilă dacă guvernele naționale, UE și instituțiile internaționale nu analizează aceste aspecte, nu trag concluzii și nu găsesc politici de evitare sau conținere a infodemiilor viitoare.

Sursă foto: Irish Times

English version:

Coronavirus – an information crisis of a world scale

Coronavirus has become a global crisis with implications on the individual, social, economic, political and, albeit not yet obvious, geopolitical dimensions. The crisis is far from being contained yet, and, more importantly, not all its aspects and consequences are fully understood. National governments and international institutions are currently focused, and rightly so, on stopping the spread of the epidemic and on limiting the effects on the medical system. It is, however, equally important to prepare, discuss and implement medium-term measures, in order to minimize the impact of the Coronavirus phenomenon on all its dimensions and at all levels. Thereby:

At the national level:

  • Romania is the European country with the highest number of citizens living and working in other EU countries and, in particular, Italy. Besides the immediate measures that have been implemented in order to limit the spread of COVID-19 to all Romanians who, either because of the upcoming Easter holidays, or out of fear of the virus, decide to return home, there is an important economic aspect. Romanians who work in Italy, but also in other European countries, send home substantial remittances, important both at the national economic level, and socially. The unavoidable decrease of this amount, which will become more drastic as the crisis develops, will have a social impact, yet difficult to quantify, but which deserves the full attention of the authorities.
  • Coronavirus has a major destabilizing impact, affecting national security, in its large and modern definition that transcends the strictly military aspects. The Supreme Council of National Defense (CSAT in Romanian) should analyze the situation and recommend solutions to contain the crisis, especially as Easter holidays approach, yet also on the medium term.
  • In any crisis there is an opportunity. Institutions and companies, both private and state-owned, have the chance to test in the next few weeks the work from home approach for those employees whose responsibilities allow to work remotely. Once crisis contained, the level of digitalization of the country should be evaluated, and consequent measures should be adopted in order to increase this level, not only in the view of potential future epidemics.

At European level:

  • Entire world economy is affected by the Coronavirus phenomenon, with slowed production, hindered trade, difficult financial transactions. The economy of the EU will also suffer, with some countries more affected than others. In the spirit of European cohesion, in which some of us still believe, but also, pragmatically, to contain the negative economic effects of the epidemics, it is rendered necessary to create an European Emergency Fund to support the economies and the medical systems deeply affected by the Coronavirus. European Commission is set to analyze next week, at the reunion of its finance ministers, measures to protect the business environment, including the use of state aid for ”exceptional situations”. The creation of an European Emergency Fund would allow for the application of such measures strategically  at the European level.

Yet most importantly:

  • The Coronavirus epidemic is, undoubtedly, very serious and with a significant destabilizing potential. Beyond and above this reality, Coronavirus is an informational crisis of a global scale, made possible by the easy circulation of information nowadays, as well as by information illiteracy at world level. Besides the objective aspects of the crisis, the population is subject to and victim of an immense amount of news in continuous flow, some fake, some true, most simply useless. This flow of information contributes to the exacerbation of the epidemic, and creates a sense of personal insecurity and, finally, panic. This crisis will have been pointless should national governments, EU and international institutions not analyze these aspects,  draw appropriate conclusions and create policies to avoid or contain future infodemics.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here